top of page

YDELSER

Vi tilbyder forskningsbaserede antropologiske analyser, undersøgelser og aktørinddragende processer.

 

Vi belyser og skaber indsigt i menneskers erfaringer, adfærd, relationer og lokale fællesskaber.

Vi er særligt optagede af at involvere, inddrage og engagere børn, unge og voksne i sociale indsatser.

 

Og vi er specialiserede inden for indvandring, integration, medborgerskab og sameksistens i by- og boligområder.  

Anchor 1

 

 

AKTØRINDDRAGENDE PROCESSER

 

Coexist skaber viden med mennesker. Og vi er rigtig gode til at arbejde med børn og unge.

Vi tilbyder aktørinddragende processer, med udgangspunkt i menneskers oplevelser, erfaringer og synspunkter.

 

Via disse processer, kan vi hjælpe jer til at blive klogere på komplekse, sociale problemstillinger, og vi kan udvikle bæredygtige forandringspotentialer og konkrete handlestrategier, som er forankrede i lokale resurser, behov og ønsker.

 

Aktørinddragende processer kan for eksempel foregå via etnografiske dialogfilm. De kan også bygge på workshops, der sætter lokalt vigtige, svære, og måske kontroversielle, emner på dagsordenen.

Anchor 2

 

 

ANALYSER OG UNDERSØGELSER

 

Vores analyser og undersøgelser bygger på en solid faglig forankring inden for en række sociale felter: 

  • Naboskaber og sameksistens

  • Medborgerskab, diskrimination og racisme

  • Sammenhænge mellem trivsel, sundhed og sociale inklusions- og eksklusionsdynamikker

Vi arbejder kvalitativt, systematisk og forskningsbaseret. Og vi lægger stor vægt på at arbejde anvendelsesorienteret og praksisnært gennem hele processen fra problemidentificering til formidling af resultater.

Metodisk bygger vores arbejde på antropologiske metoder som deltagerobservation, interview og fokusgrupper.

 

Samtidig benytter vi målrettede, kreative og visuelle metoder der fremmer deltagelse ved at give mulighed for alternative udtryksformer som favner forskellige målgruppers interesser, kompetencer og sociale positioner.

Anchor 3

 

 

KORTLÆGNING OG EVALUERING

 

Vi arbejder med at kortlægge og skabe overblik over sociale fænomener og praksisser.

 

Hermed kan vi hjælpe med at skabe en viden, der er nødvendig for at målrette sociale indsatser og foretage prioriteringer inden forskellige områder.

 

Vi tilbyder monitorering, dokumentation og evaluering af projekter og indsatser og vi kan hjælpe jer med at sikre forankring og synliggørelse af jeres resultater og praksis.

Anker 4

RÅDGIVNING OG SPARRING

 

Vi tilbyder rådgivning, sparring og inspiration i forbindelse med projekter, indsatser og interventioner, der fokuserer på at udvikle inkluderende fællesskaber der fremmer medborgerskab, integration og trivsel.

 

For eksempel relateret til udvikling af almene boligområder eller helhedsorienterede skoletrivselsindsatser.

Anker 5

 

 

FOREDRAG

 

Coexist leverer foredrag til forskellige målgrupper om de emner, som vi har ekspertise inden for.

 

For eksempel om:

  • Naboskab og fællesskab

  • Social sammenhængskraft

  • Inklusion og eksklusion

bottom of page